Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego para traballadores eventuais do SEASS. Paso 1 de 14

Alta Inicial

Con carácter xeral para acceder ao subsidio agrícola o solicitante debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Ser traballador por conta allea de carácter eventual inscrito no Censo do Sistema Especial para traballadores por Conta Allea Agrarios incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social (SEASS) e en situación de alta ou asimilada ao alta.
 • Ter o domicilio nalgunha localidade de Andalucía ou de .. Extremadura
 • Carecer de rendas propias de calquera natureza que en cómputo anual superen a contía do salario mínimo interprofesional vixente, excluídas as pagas extraordinarias, e, no seu caso, de rendas da unidade familiar que superen o límite legal establecido en función do número de membros.
 • Atoparse desempregado e inscrito como demandante de emprego.
 • Ter cuberto no SEASS ou no antigo REASS un mínimo de xornadas 35 reais cotizadas nos 12 meses anteriores á situación de desemprego, ou un mínimo de xornadas 20 se foi perceptor do Emprego Comunitario no 1 ano . 983 ou perceptor do subsidio no ano inmediatamente anterior.
 • No haber cumplido la edad mínima que permita obtener una pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no acredite cotizaciones suficientes para acceder a dicha pensión.
 • Estar ao corrente no pago da cotización ao Sistema Especial para traballadores por Conta Allea Agrarios incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social, polos períodos de inactividade nos que corresponde ao traballador a obrigación de cotizar e de ingresar a cotización, nos doce meses naturais inmediatamente anteriores á solicitude, ou durante o período no que existe obrigación de cotizar ao SEASS ou ao antigo REASS se este é inferior a doce meses.
 • Se o solicitante e/ou o seu cónxuxe, son propietarios, arrendatarios, aparceros ou titulares por concepto análogo de explotacións agropecuarias, as rendas obtidas das explotacións, no ano anterior á solicitude, non poderán superar a contía do salario mínimo interprofesional vixente excluídas as pagas extraordinarias.
 • Ter extinguido o subsidio agrícola ou o antigo subsidio REASS anterior e transcorrer polo menos un ano desde o seu nacemento.
 • Ser beneficiario do subsidio agrícola ou do antigo subsidio REASS nalgún momento durante o tres anos naturais inmediatamente anteriores á data de solicitude do mesmo e transcorrer polo menos 12 meses desde o inicio do último subsidio percibido.
 • Non ser beneficiario de prestacións de pago periódico da Seguridade Social incompatibles co traballo ou cuxa contía sexa superior ao Salario Mínimo Interprofesional vixente, en cómputo anual, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.
 • Non estar a realizar un traballo por conta allea a tempo completo ou un traballo por conta propia.

O prazo de presentación da solicitude do subsidio é 15 de días seguintes á situación de desemprego ou, no seu caso, contados a partir de que haxan transcorridos 12 meses, polo menos, desde o nacemento do anterior dereito a este subsidio, noutro caso consumiranse días.

Se vostede ten 52 anos cumpridos e reúne os requisitos para acceder ao subsidio agrícola especial para maiores de anos, 52 terá que solicitar este con carácter prioritario. ayuda