Persoas

Cita Previa

Para a súa comodidade, sen que sexa necesario que acuda á oficina de emprego, o SEPE pon ao seu dispor nesta páxina web os seguintes trámites:

Así mesmo, existe unha ampla información de prestacións por desemprego (non esixe ningunha identificación)

  • Guías informativas, preguntas frecuentes, información estática.
  • Cartafoles informativos e modelos de impresos.
  • Simulador de prestacións para obter información sobre a posible prestación que lle pode corresponder.

Non obstante, tamén pode cubrir e descargar o impreso de solicitude de prestación por desemprego a través de Modelos de impresos, que poderá presentar canda a documentación necesaria, en calquera rexistro da Administración estatal e autonómica, e das administracións locais, neste último caso, sempre que teñan subscrito o oportuno convenio,  (art. 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común).