Firma Electrónica

Preguntas frecuentes: Firma Electrónica

  • A Lei 59/2003, de Firma Electrónica, define a firma electrónica como o conxunto de datos en forma electrónica, consignados xunto a outros ou asociados con eles, que poden ser utilizados como medio de identificación do asinante.

    Así mesmo, define a firma electrónica avanzada como a firma electrónica que permite identificar ao asinante e detectar calquera cambio posterior dos datos asinados, que está vinculada ao asinante de maneira única e aos datos a que se refire, e que foi creada por medios que o asinante pode manter baixo o seu exclusivo control.

    E por último, define a firma electrónica recoñecida como a firma electrónica avanzada baseada nun certificado recoñecido, e xerada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. A firma electrónica recoñecida é a única que ten eficacia equivalente á firma manuscrita.