Firma Electrónica

Como xestionar o seu certificado electrónico?

Que tipo de certificados electrónicos podo obter?

Segundo o soporte, os tipos de certificados que pode obter son basicamente dous:

 • Certificado de software: trátase dun ficheiro de software cuxo soporte físico é o propio computador ou servidor onde se instala.
 • Certificado de cartón: neste caso, o certificado electrónico atópase nun cartón criptográfico. O DNI electrónico enmárcase nesta categoría

Como obter un certificado electrónico?

O proceso de obtención dun certificado electrónico varía en función da autoridade de certificación emisora (consulte as instrucións da autoridade de certificación que elixise na súa correspondente páxina web). Se, por exemplo, desexa obter o certificado da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), debe seguir estes pasos:

 • Solicitude do certificado electrónico mediante a páxina web. Pulse "Certificado de usuario" e siga os pasos que se lle indican. Necesitará introducir unha serie de datos persoais. Ao terminar, obterá un código de solicitude asociado ao seu certificado.
 • Acreditación da identidade: co código de solicitude obtido no paso anterior e a súa correspondente identificación debe presentarse nunha oficina de rexistro para formalizar a súa petición de forma presencial.
 • Obtención do certificado electrónico: unha vez acreditada a súa identidade na oficina de rexistro, poderá descargar o seu certificado desde a páxina web accedendo á pestana de "Descarga do certificado". Requiriráselle o seu NIF ou NIE e o código de solicitude obtido no primeiro paso. Debe ter en conta que a solicitude e a obtención do certificado deben facerse desde o mesmo ordenador e usuario.

Se desexa obter o certificado nunha tarxeta criptográfica, ten que obter un e un lector de tarxetas no caso de que o seu computador non o teña. Ademais, primeiro debe instalar o certificado raíz FNMT e instalar o software que recibirá coa tarxeta. A partir de aquí, os pasos que debes dar para obter o certificado son os mesmos que os especificados anteriormente coa diferenza de que a aplicación e descarga deben facerse coa tarxeta colocada no lector. Ademais, no primeiro paso, debes escoller no sitio web "Certificado de usuario na tarxeta criptográfica" en lugar de "Certificado de usuario".

Como instalar un certificado electrónico?

A instalación do certificado electrónico que eliximos como exemplo, o da FNMT, realizarase automaticamente na computadora ou na tarxeta premendo o botón 'Enviar solicitude' en 'Descarga de certificado' (paso 3).

Para verificar que o certificado se instalou correctamente no caso do certificado de software, pode facelo do seguinte xeito:

 • En Internet Explorer (pode variar por versión), vai a Ferramentas / Opcións de Internet / Contido / Certificados ...
 • En Firefox (pode variar por versión), vai a Ferramentas / Opcións / Avanzado / Cifrado / Ver certificados ...

Como exportar e importar un certificado electrónico?

A propia páxina do FNMT recomenda a aqueles que instalasen un certificado de software facer unha copia de seguridade do certificado e da súa correspondente clave privada. Desta maneira, poderá instalalo noutros navegadores e equipos e telo gardado en caso de problemas co computador no que o instalou inicialmente.

Para facer a copia de seguridade (exportar), seguimos os seguintes pasos:

 • En Internet Explorer vaia a Ferramentas / Opcións de Internet / Contido / Certificados… / Persoal. Pulse sobre o certificado que desexe e a continuación elixa "Exportar…". Executarase o asistente de exportación dos certificados, que lle guiará no proceso. Seleccione a opción "Exportar a clave privada". Se o desexa, pode establecer un contrasinal que o asistente lle solicitará posteriormente cando realice a importación do certificado. A continuación, pulse en "Examinar", seleccione a localización na que desexa gardar a copia e poña nome ao arquivo que se vai a xerar. Despois mostrarase un resumo coas opcións escollidas. Pulse en "Finalizar".
 • En Firefox vaia a Ferramentas / Opcións / Avanzado / Cifrado / Ver certificados… Pulse sobre o certificado que desexe e a continuación pulse "Facer Copia…". Elixa o lugar onde desexa gardar o certificado, un contrasinal para o respaldo do certificado e pulse en "Aceptar".

No caso de que desexase importar o seu certificado a outro navegador ou equipo, unha vez fixese unha copia de seguridade nun dispositivo de almacenamento externo, podería facelo da seguinte maneira:

 • En Internet Explorer vaia a Ferramentas / Opcións de Internet / Contido / Certificados… / Persoal. Elixa a opción "Importar…". Executarase o asistente de importación de certificados que lle guiará no proceso. Seleccione o arquivo que desexa importar mediante o botón "Examinar". Pediralle contrasinal (só en caso de incluíla cando se realizou a copia a importar) e marcar a clave privada como exportable. Eliximos "Seleccionar automaticamente o almacén de certificados en base ao tipo de certificado". A continuación, mostrarase un resumo coas opcións escollidas. Pulse en "Finalizar".
 • En Firefox vaia a Ferramentas / Opcións / Avanzado / Cifrado / Ver certificados… Pulse sobre o certificado que desexe e a continuación pulse "Importar…". Seleccione o arquivo que desexa importar mediante o botón "Examinar" escriba o contrasinal de respaldo do certificado e pulse en "Aceptar".

Como renovar o seu certificado electrónico?

O seu certificado ten un período de validez que poderá comprobar no menú de consulta da propiedade de certificado do seu navegador. Cando a data de caducidade estea próxima, necesitará porse en contacto coa autoridade de certificación emisora a través dos medios que esta habilite para solicitar a emisión doutro certificado cun novo período de validez.

No caso de que desexe renovar o seu certificado do FNMT, desde os dous meses anteriores á caducidade pode facelo sen necesidade de ir persoalmente a unha oficina de rexistro. Os pasos que debe seguir son os seguintes:

 • Ir á páxina web do FNMT e solicitar a renovación desde o navegador onde actualmente ten instalado o certificado que vai caducar.
 • Uns minutos despois poderá descargar o certificado renovado desde esta páxina web.

Como e por que revogar o seu certificado electrónico?

Revogar un certificado supón cancelar a validez do certificado de forma independente do intervalo de validez do certificado.

Os motivos para revogar un certificado son variados. O máis habitual é a posibilidade de que vise comprometida a clave privada do certificado e que por tanto exista outra persoa que poida realizar firmas en nome doutras. Outro posible motivo é que algún dato dos contidos no certificado deixe de ser válido.

Para revogar un certificado é necesario comunicarllo á autoridade de certificación por un dos medios facilitados para iso (Internet, telefónico,…).

O procedemento para revogar o certificado do FNMT é o seguinte:

 • Si el titular del certificado o su representante (sólo en caso de entidades), están en posesión del mismo, la revocación se efectuará a través de Internet.
 • Se o titular do certificado ou o seu representante non dispoñen do mesmo por extravío, perda ou roubo, deberá veñanunha Oficina de Acreditación para, unha vez identificado, asinar o modelo de solicitude de revogación do certificado. As oficinas de acreditación transmiten diariamente os rexistros tramitados ao FNMT para que esta proceda á revogación do certificado.

Unha vez revogado o certificado, ningunha firma feita co certificado será legalmente válida.

Como eliminar o seu certificado electrónico?

Se desexa eliminar o seu certificado electrónico do navegador, pode facelo desta maneira:

 • En Internet Explorer (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones de Internet / Contenido / Certificados… A continuación pulse sobre el certificado que desea eliminar y elija "Quitar".
 • En Firefox (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones / Avanzado / Cifrado / Ver Certificados… A continuación, pulse sobre el certificado que desea eliminar y elija "Eliminar…".