Firma Electrónica

Como xestionar o seu certificado electrónico?

Que tipo de certificados electrónicos podo obter?

Segundo o soporte, os tipos de certificados que pode obter son basicamente dous:

 • Certificado de software: trátase dun ficheiro de software cuxo soporte físico é o propio computador ou servidor onde se instala.
 • Certificado de cartón: neste caso, o certificado electrónico atópase nun cartón criptográfico. O DNI electrónico enmárcase nesta categoría.

Como obter un certificado electrónico?

O proceso de obtención dun certificado electrónico varía en función da autoridade de certificación emisora (consulte as instrucións da autoridade de certificación que elixise na súa correspondente páxina web). Se, por exemplo, desexa obter o certificado da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), debe seguir estes pasos:

 • Solicitude do certificado electrónico mediante a páxina web. Pulse "Certificado de usuario" e siga os pasos que se lle indican. Necesitará introducir unha serie de datos persoais. Ao terminar, obterá un código de solicitude asociado ao seu certificado.
 • Acreditación da identidade: co código de solicitude obtido no paso anterior e a súa correspondente identificación debe presentarse nunha oficina de rexistro para formalizar o seu pedimento de forma presencial.
 • Obtención do certificado electrónico: unha vez acreditada a súa identidade na oficina de rexistro, poderá descargar o seu certificado desde a páxina web accedendo á pestana de Descarga "do certificado". Requiriráselle o seu NIF ou NIE e o código de solicitude obtido no primeiro paso. Debe ter en conta que a solicitude e a obtención do certificado deben facerse desde o mesmo ordenador e usuario.

Se quixese obter o seu certificado nun cartón criptográfico, deberá facerse cunha e cun lector de cartóns no caso de que o seu computador non teña. Ademais, deberá instalar primeiro a certificado raíz do FNMT e instalar o software que recibiría co cartón. A partir de aquí, os pasos que deberá realizar para obter o certificado son os mesmos que se especificaron máis arriba coa diferenza de que a solicitude e a descarga han de facerse co cartón colocado no lector. Así mesmo, para o primeiro paso, deberá elixir na páxina web "Certificado de usuario en cartón criptográfico" no canto de Certificado "de usuario".

Como instalar un certificado electrónico?

La instalación del certificado electrónico que hemos escogido de ejemplo, el de la FNMT, se realizará de manera automática en el ordenador o en la tarjeta al pulsar el botón de "Enviar petición" en "Descarga de certificado" (paso 3 ).

Para comprobar que o certificado se instalou correctamente en caso de certificado de software, pode facelo da seguinte maneira:

 • En Internet Explorer (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones de Internet / Contenido / Certificados…
 • En Firefox (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones / Avanzado / Cifrado / Ver Certificados…

Como exportar e importar un certificado electrónico?

A propia páxina do FNMT recomenda a aqueles que instalasen un certificado de software facer unha copia de seguridade do certificado e da súa correspondente clave privada. Desta maneira, poderá instalalo noutros navegadores e equipos e telo gardado en caso de problemas co computador no que o instalou inicialmente.

Para facer a copia de seguridade (exportar), seguimos os seguintes pasos:

 • En Internet Explorer vaia a Ferramentas/Opcións de Internet/Contido/Certificados…/Persoal. Pulse sobre o certificado que desexa e a seguir elixa "Exportar…". Executarase o asistente de exportación dos certificados, que lle guiará no proceso. Seleccione a opción "Exportar a clave privada". Se o desexa, pode establecer un contrasinal que o asistente lle solicitará posteriormente cando realice a importación do certificado. A seguir, pulse a Examinar "", seleccione a localización na cal desexa gardar a copia e poña nome ao arquivo que se xerará. Despois mostrarase un resumo coas opcións elixidas. Pulse a Finalizar "".
 • En Firefox vaia a Ferramentas/Opcións/Avanzado/Cifrado/Ver certificados… Pulse sobre o certificado que desexa e a seguir pulse "Facer Copia…". Elixa o lugar onde desexa gardar o certificado, un contrasinal para o apoio do certificado e pulse a Aceptar "".

No caso de que desexase importar o seu certificado a outro navegador ou equipo, unha vez fixese unha copia de seguridade nun dispositivo de almacenamento externo, podería facelo da seguinte maneira:

 • En Internet Explorer vaia a Ferramentas/Opcións de Internet/ Contido/ Certificados…/Persoal. Elixa a opción "Importar…". Executarase o asistente de importación de certificados que lle guiará no proceso. Seleccione o arquivo que desexa importar mediante o botón "Examinar". Pediralle contrasinal (só en caso de incluíla cando se realizou a copia a importar) e marcar a clave privada como exportable. Eliximos "Seleccionar automaticamente o almacén de certificados en base ao tipo de certificado". A seguir, mostrarase un resumo coas  opcións elixidas. Pulse a Finalizar "".
 • En Firefox vaia a Ferramentas/Opcións/Avanzado/Cifrado/Ver certificados… Pulse sobre o certificado que desexa e a seguir pulse "Importar…". Seleccione o arquivo que desexa importar mediante o botón "Examinar", escriba o contrasinal de apoio do certificado e pulse a Aceptar "".

Como renovar o seu certificado electrónico?

O seu certificado ten un período de validez que poderá comprobar no menú de consulta da propiedade de certificado do seu navegador. Cando a data de expiración estea próxima, necesitará porse en contacto coa autoridade de certificación emisora a través dos medios que esta habilite para solicitar a emisión doutro certificado cun novo período de validez.

No caso de que desexe renovar o seu certificado do FNMT, desde os dous meses anteriores á caducidade pode facelo sen necesidade de ir persoalmente a unha oficina de rexistro. Os pasos que debe seguir son os seguintes:

 • Ir á páxina web do FNMT e solicitar a renovación desde o navegador onde actualmente ten instalado o certificado que vai caducar.
 • Uns minutos despois poderá descargar o certificado renovado desde esta páxina web.

Como e por que revogar o seu certificado electrónico?

Revogar un certificado supón cancelar a validez do certificado de forma independente do intervalo de validez do certificado.

Os motivos para revogar un certificado son variados. O máis habitual é a posibilidade de que vise comprometida a clave privada do certificado e que por tanto exista outra persoa que poida realizar firmas en nome doutras. Outro posible motivo é que algún dato dos contidos no certificado deixe de ser válido.

Para revogar un certificado é necesario comunicarllo á autoridade de certificación por un dos medios facilitados para iso (Internet, telefónico,…).

O procedemento para revogar o certificado do FNMT é o seguinte:

 • Si el titular del certificado o su representante (sólo en caso de entidades), están en posesión del mismo, la revocación se efectuará a través de Internet.
 • Se o titular do certificado ou o seu representante non dispoñen do mesmo por extravío, perda ou roubo, deberá comparecer nunha Oficina de Acreditación para, unha vez identificado, asinar o modelo de solicitude de revogación do certificado. As oficinas de acreditación transmiten diariamente os rexistros tramitados ao FNMT para que esta proceda á revogación do certificado.

Unha vez que un certificado está revogado, ningunha firma realizada co certificado terá validez legal.

Como eliminar o seu certificado electrónico?

Se desexa eliminar o seu certificado electrónico do navegador, pode facelo desta maneira:

 • En Internet Explorer (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones de Internet / Contenido / Certificados… A continuación pulse sobre el certificado que desea eliminar y elija "Quitar".
 • En Firefox (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones / Avanzado / Cifrado / Ver Certificados… A continuación, pulse sobre el certificado que desea eliminar y elija "Eliminar…".