Persones

Recurs extraordinari de Revisió

Esta no és la via per a impugnar actes en matèria de prestacions o subsidis per desocupació (denegacions, quantia, termini, sancions...) segons l'establit en la disposició addicional primera de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que impedix que en matèria de desocupació es puga interposar el recurs extraordinari de revisió, regulat en l'article 125 i següents d'aquesta Llei.

Tampoc és el mitjà per a presentar sol·licituds de prestacions per desocupació ni per a sol·licitar informació sobre la situació de la seua prestació.

Per a totes eixes qüestions s'aconsella acudir a la seua oficina d'Ocupació/Prestacions on li aclariran el que procedix.