Persones

Verificació de documents mitjançant codi segur

Servici que permet verificar la validesa i integritat d'un document emès pel Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), mitjançant el seu acare en la Seu Electrònica d'este organisme, a través del Codi Segur de Verificació (CSV, conté 33 caràcters alfanumèrics) o del Codi de Verificació Electrònic (CVE, conté 36 caràcters alfanumèrics).

Estos codis es troben en el marge esquerre de la primera fulla de cada document emès pel SEPE.

FEDER