Persones

Obtenció de Certificats

A través d'este servici vosté pot sol·licitar els següents tipus de certificats:

  • De situació: certifica la situació de ser o no beneficiari de prestacions per desocupació en la data de la seua petició.
  • De prestació actual: certifica el període i quantia mensual de la prestació que es rep en la data de petició.
  • D'imports per període: certifica les quantitats abonades com a prestacions per desocupació durant el període de temps que s'indique.
  • D'imports anuals: certifica les quantitats abonades durant un any com a prestacions per desocupació.
  • D'IRPF d'exercicis anteriors.
  • Certificat d'imports pendents de percebre: certifica els dies i import pendent de percebre per un beneficiari d'una prestació de desocupació.

Per a accedir a este servici és necessari identificar-se a través certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya obtingut a través del sistema Cl@ve o dades de contrast.

Per a més informació sobre el dit tràmit pot consultar la guia d'ús.

FEDER