Persoas

Verificación de documentos mediante código seguro

Servizo que permite verificar a validez e integridade dun documento emitido polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), mediante o seu cotejo na Sede Electrónica deste organismo, a través do Código Seguro de Verificación (CSV, contén 33 caracteres alfanuméricos) ou do Código de Verificación Electrónico (CVE, contén 36 caracteres alfanuméricos).

Estes códigos atópanse na marxe esquerda da primeira folla de cada documento emitido polo SEPE.

FEDER