Persoas

Solicitude axuda suplementaria RAI para vítimas violencia xénero ou doméstica. Paso 1 de 12

Axuda suplementaria de tres meses de Renda Activa de Inserción por cambio de residencia por vítimas de violencia de xénero ou doméstica

As vítimas de violencia de xénero ou doméstica, que se viron obrigadas e acrediten cambio da súa residencia nos 12 meses anteriores á solicitude de admisión ao programa de Renda Activa de Inserción, ou durante a súa permanencia en leste, poderán percibir nun pago único unha axuda suplementaria de contía equivalente ao importe de tres meses de renda activa de inserción a partir do día seguinte a aquel en que se solicite.

O cambio de domicilio deberá acreditalo mediante certificación/informe os Servizos Sociais da Administración Pública Autonómica ou Local competente, ou mediante calquera outro documento que demostre, de forma fidedigna, que devandito cambio se fixo efectivo (recibos, cambios de domiciliación de contas ou cartilla bancaria, etc.).