Persoas

Trámites en liña

Declaración de rendas en cómputo anual do solicitante e dos familiares

Axuda na sección Declaración de rendas en cómputo anual do solicitante e dos familiares:

As apartado Rendas do solicitante debe cumprimentarse en todos os casos.

Os apartado Datos e rendas do cónxuxe debe cumprimentarse sempre que o seu cónxuxe conviva ou dependa economicamente do solicitante.

Os apartado Datos e rendas dos fillos debe cumprimentarse polo solicitante da seguinte maneira:

 • Debe cumprimentarse coas rendas de todos os fillos que estean a cargo do solicitante, con independencia da idade ou da condición de discapacitados, ou menores acollidos cos que conviva, a efectos de ter en conta as rendas que perciban para poder determinar a duración da renda agraria nos termos previstos no art. 5 . 2 do R.D. 426 / 2003 , de de 11 abril, que regula a Renda Agraria.

Debe indicar todas as rendas obtidas, sempre que se manteñan no momento da solicitude, polo solicitante e os membros da súa unidade familiar nos 12 meses anteriores á data de solicitude, calquera que sexa o réxime económico matrimonial, a súa orixe e natureza, con carácter xeral polo seu importe bruto e tendo en conta as seguintes consideracións específicas:

 • Traballo/Pensións: Inclúe o total das rendas brutas do traballo por conta allea, bolsas ou outras axudas similares, así como o importe da indemnización por extinción do contrato de traballo que supere a indemnización legal.
  • Exclúense, as rendas do traballo agrario como traballador por conta allea de carácter eventual, obtidas tanto polo propio solicitante como polos restantes membros da súa unidade familiar, así como os salarios obtidos polo solicitante como traballador fixo descontinuo agrario, mentres manteña dita condición, cuxo importe non supere a contía de seis veces o salario mínimo interprofesional mensual vixente.
  • Tamén se exclúen, as rendas obtidas polo solicitante por traballos de colaboración social e os salarios percibidos por traballos compatibles coa Renda Agraria en Programas de Fomento de Emprego.
  • Comprende os ingresos brutos de todo tipo de pensións e prestacións, incluídas as pensións alimenticias e os salarios sociais ou similares, excepto a prestación da Seguridade Social por fillo a cargo, o incremento da pensión de gran invalidez para cubrir o gasto por atención ao inválido e o importe das cotas destinadas ao financiamento do convenio especial coa Seguridade Social.
  • Exclúense tamén, o importe da Renda Agraria, percibida polo solicitante e polos membros da súa unidade familiar, e o subsidio dos eventuais REASS que puidesen percibir os membros da devandita unidade familiar e a achega da cota fixa do REASS. Tampouco se considerarán rendas o cobro anticipado da dedución fiscal da muller tragadora con fillos menores de anos.. 3
 • Capital mobiliario: Inclúe os rendementos brutos das contas bancarias e investimentos financeiros.
 • Capital inmobiliario: Comprende os rendementos brutos dos bens inmobles arrendados e as imputacións de rendas de bens inmobiliarios, non arrendados e diferentes da vivenda habitual.
 • Actividades agropecuarias por conta propia: computa como renda o rendemento neto reducido (ingresos menos gastos) das explotacións agropecuarias das que sexan propietarios, arrendatarios, aparceros ou titulares por concepto análogo.
 • Actividades económicas ou profesionais: computa como renda o rendemento neto reducido (ingresos menos gastos) dos distintos tipos de actividades, económicas, profesionais ou empresariais.
 • Outras rendas: Inclúen as rendas das plusvalías ou ganancias patrimoniais derivadas da venda de bens mobles e inmobles, excepto o da vivenda habitual, premios de lotaría ou similares e o rendemento presunto do patrimonio, fondos de investimento ou plans de xubilación, obtidas pola aplicación das regras do cálculo das rendas.