Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego para traballadores eventuais do SEASS

Axuda alta inicial subsidio agrícola especial para maiores de anos. 52

Con carácter xeral para acceder ao Subsidio agrícola especial para maiores de anos 52 o solicitante debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter cumpridos 52 ou máis anos de idade.
  • Cumprir todos os requisitos do Subsidio REASS, excepto o de acreditar xornadas cotizadas.
  • Cotizar ao SEASS ou ao antigo REASS ininterrompidamente como eventual agrario durante os últimos 5 anos anteriores á solicitude.
  • Reunir os requisitos de acceso a calquera prestación contributiva de xubilación no sistema da Seguridade Social, salvo a idade.
  • Ser perceptor do subsidio de desemprego para traballadores eventuais agrarios ininterrompidamente durante os últimos 5 anos.