Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego para traballadores eventuais do SEASS

Axuda continuación subsidio agrícola

Se o dereito ao Subsidio agrícola non se atopa extinguido e reúnense os requisitos establecidos con carácter xeral para acceder ao subsidio, salvo o de acreditar xornadas cotizadas, poderase solicitar a continuación do mesmo ao finalizar a causa que determinou a suspensión.

A continuación suporá o dereito a percibir o Subsidio agrícola polo período que quedase no momento da suspensión.

El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes.