Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego para traballadores eventuais do SEASS

Axuda alta inicial subsidio agrícola

Número de xornadas necesarias

Para acceder a este subsidio considerarase que se cumpre co requisito de ter o período mínimo de cotización de xornadas:. 35

Tendo cuberto no Sistema Especial para traballadores por Conta Allea Agrarios incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social (SEASS) ou no antigo Réxime Especial Agrario da Seguridade Social un mínimo de xornadas 35 reais cotizadas nos 12 meses anteriores á situación de desemprego. A estes efectos poderanse computar as xornadas traballadas en faenas agrícolas temporais no estranxeiro, sempre que as Direccións de áreas e Xefaturas de Dependencia de Traballo e Inmigración das Delegacións ou Subdelegacións de Goberno visasen o contrato de traballo e certifiquen as xornadas realizadas. Poderán computarse as xornadas reais cotizadas en Andalucía e Extremadura polos traballadores fixos descontinuos agrarios, sempre que manteñan dita condición no momento da solicitude, que non fosen utilizadas para obter un dereito anterior, á prestación por desemprego de nivel contributivo ou aos subsidios por desemprego, e realizáronse nos 12 meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego.

O período de cómputo das cotizacións nos 12 meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego se retrotraerá polo tempo equivalente ao que o traballador permanecese en situación de incapacidade temporal ou maternidade, sempre que as correspondentes xornadas non fosen tidas en conta para o nacemento dun dereito anterior.

No caso de desempregados maiores de anos 35 ou menores da devandita idade con responsabilidades familiares, para completar o número mínimo de trinta e cinco xornadas poderánselles computar as cotizacións efectuadas ao Réxime Xeral da Seguridade Social con motivo de traballos prestados en obras afectadas ao Programa de Fomento do Emprego Agrario ou outras asimiladas, nos 12 meses inmediatamente anteriores á situación de desemprego, sempre que, polo menos, cotizáronse 20 xornadas reais ao Sistema Especial para traballadores por Conta Allea Agrarios incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social ou ao antigo Réxime Especial Agrario, se se foi perceptor do subsidio no ano inmediatamente anterior ou sempre que se cotizaron polo menos 30 xornadas reais ao Sistema Especial para traballadores por Conta Allea Agrarios incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social ou no antigo Réxime Especial Agrario, se non foi perceptor do subsidio no ano inmediatamente anterior á situación de desemprego.

Tamén poderán acceder ao subsidio os traballadores que, sendo perceptores do emprego comunitario no 1983 ano e perceptores do subsidio agrícola ou do antigo subsidio REASS no ano inmediatamente anterior á solicitude, acrediten un mínimo de xornadas 20 reais cotizadas ao Sistema Especial para traballadores por Conta Allea Agrarios incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social ou ao antigo Réxime Especial Agrario. Para a acreditación desas xornadas poderán computarse cotizacións efectuadas ao Réxime Xeral da Seguridade Social durante os doce meses inmediatamente anteriores á situación de desemprego, con ocasión de traballos prestados en obras afectadas ao Programa de Fomento do Emprego Agrario.