Persoas

Axuda socio traballador de sociedade laboral

Os traballadores que soliciten o pagamento único para constituír unha sociedade ou incorporarse a unha xa constituída deberán xustificar documentalmente que a cantidade percibida se destina á achega social obrigatoria e, adicionalmente, os gastos de constitución e posta en funcionamento da entidade, así como ao pagamento das taxas e tributos e ata o 15 por cento do importe da prestación ao pagamento de servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade que se vai emprender, no suposto no que se tivese destinado a prestación a estes.