Persoas

Traballador autónomo

Os traballadores que se establezan como autónomos deberán xustificar documentalmente que a cantidade percibida destínase ao investimento necesario para desenvolver a actividade e o importe destinado ao pago das taxas e tributos e ao pago de servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade para emprender co límite, neste caso, do 15 por cento da prestación capitalizada.

En caso contrario, supoñerá a cobranza indebida da mesma e procederá o seu reintegro.