Persoas

Axuda aboamento do importe da prestación contributiva e subvención do importe das cotas de cotización á Seguridade Social

Se o traballador está interesado en percibir nun só pagamento o aboamento da prestación e a subvención de cotas da Seguridade Social, debe realizar a solicitude de ambas as dúas no mesmo acto.

Esta modalidade vai dirixida aos beneficiarios de prestacións cando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios traballadores ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais xa creadas ou constituílas, cando os devanditos beneficiarios pretendan constituírse como traballadores autónomos ou a través dunha sociedade mercantil sobre a que se vaia posuír ou se posúa o control efectivo desta, cos límites establecidos legalmente.

No caso de que opte polo aboamento nun único pagamento do valor actual do importe da prestación contributiva, a entidade xestora poderá aboar aos beneficiarios de prestacións por desemprego de nivel contributivo ata o 100 por cento do valor actual do importe da devandita prestación para iniciar un traballo por conta propia de forma autónoma ou para a achega de capital dunha sociedade mercantil sobre a que se vaia posuír ou se posúa o control efectivo desta e se vaia exercer nela unha actividade profesional.

Se non obtén o total da contía da súa prestación nun só pagamento para financiar o investimento inicial, pode solicitar simultaneamente o aboamento do importe restante ata completar o 100 % para financiar o custo das cotas de Seguridade Social durante o desenvolvemento da súa actividade como traballador autónomo. Neste caso aboaráselle mensualmente unha cantidade fixa equivalente ao importe das cotas que Vde. ingresase como traballador por conta propia do réxime especial de traballadores autónomos, de traballadores do mar ou de agrarios da Seguridade Social no primeiro mes tras o inicio da actividade.