Persoas

Axuda Subvención das cotas de cotización á Seguridade Social

Esta modalidade supón abonar mensualmente o importe da prestación por desemprego de nivel contributivo, para subvencionar a cotización do traballador á Seguridade Social, aos beneficiarios de prestacións cando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios traballadores ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais xa creadas ou constituílas, ou cando devanditos beneficiarios pretendan constituírse como traballadores autónomos. Neste suposto:

  1. La cuantía de la subvención a abonar será fija y corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social al inicio de la actividad subvencionada, calculada en días completos de prestación.
  2. O abono realizarase mensualmente pola Entidade Xestora ao traballador, previa comprobación de que se mantén de alta na actividade subvencionada, ata esgotar a contía da prestación por desemprego.