Persoas

Axuda aboamento nun único pagamento do valor actual do importe da prestación contributiva

Esta modalidade supón aboar o valor actual do importe da prestación por desemprego de nivel contributivo aos beneficiarios de prestacións cando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios traballadores ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais xa creadas ou constituílas, ou cando os devanditos beneficiarios pretendan constituírse como traballadores autónomos ou capitalicen a prestación para destinar o seu importe a realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil de nova constitución ou constituída nun prazo máximo de doce meses anteriores á achega, sempre que vaian posuír o control efectivo desta e a exercer nela unha actividade profesional, encadrados no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

O aboamento da prestación realizarase dunha soa vez podendo alcanzar ata o 100 por cento do importe da prestación capitalizada, ou polo importe que corresponda ao investimento necesario para desenvolver a actividade no caso de traballadores autónomos, así como para a achega ao capital social dunha entidade mercantil da que teñan o control efectivo e na que vaian realizar unha actividade profesional, á achega obrigatoria establecida con carácter xeral en cada cooperativa, ou ao da adquisición de accións ou participacións do capital social nunha sociedade laboral, nestes casos, no necesario para acceder á condición de socio.

Ademais de destinar o pagamento único da prestación a sufragar os gastos de constitución e posta en funcionamento dunha entidade, así como ao pagamento das taxas e tributos, poderán destinar ata o 15 por cento da contía da prestación capitalizada ao pagamento de servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade que se vai emprender.