Persoas

Solicitude de renda activa de inserción

Axuda alta inicial por outras persoas vítimas de violencia doméstica

Considerarase vítima de violencia doméstica, de conformidade co artigo 173 do Código penal, exclusivamente:

  • A muller que sufra violencia exercida polos seus pais ou polos seus fillos.
  • O home que sufra violencia exercida polo seu cónxuxe, ex cónxuxe, persoa ligada a el por análoga relación de afectividade (parella de feito), ou polos seus pais ou os seus fillos.

Vde. debe cumprir, ademais dos requisitos xerais, os seguintes:

  • Ter acreditada pola administración competente a condición de vítima de violencia doméstica.
  • Non ser beneficiaria de axudas sociais por non poder participar en programas de emprego.

As vítimas de violencia de xénero ou doméstica que sexan beneficiarias da renda activa de inserción se acreditan que se viron obrigadas a cambiar a súa residencia nos 12 meses anteriores á solicitude de admisión no Programa de renta activa de inserción, ou durante a súa permanencia neste, poderán percibir nun pagamento único unha axuda suplementaria de contía equivalente ao importe de tres meses de renda activa de inserción a partir do día seguinte a aquel no que se solicite.

Esta axuda poderase percibir unha soa vez por cada dereito á admisión ao Programa de renta activa de inserción.

A solicitude da axuda por cambio de residencia deberá presentarse na oficina de emprego onde estea inscrita a vítima. O cambio de domicilio deberá acreditalo presentando na dita oficina certificación/informe dos servizos sociais da administración pública autonómica ou local competente, ou mediante calquera outro documento que demostre, de forma fidedigna, que o dito cambio se fixo efectivo (recibos, cambios de domiciliación de contas ou cartilla bancaria, etc.).