Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Axuda prórroga de subsidio

O subsidio por desemprego será recoñecido por un período inicial de seis meses, irase prorrogando por seis meses máis, logo de realizar a correspondente solicitude, ata alcanzar a duración máxima segundo o tipo de subsidio recoñecido, sempre que non houbese variacións nos requisitos de rendas tanto do solicitante como do resto de membros que compoñen a unidade familiar, no seu caso, que impliquen a perda dos requisitos de acceso ao subsidio que tiña concedido.

A solicitude deberá formularse no prazo que media entre o día seguinte á data de esgotamento do período de dereito semestral e os 15 días seguintes á data do vencemento do período de pagamento da última mensualidade percibible.