Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Continuación

Se o dereito ao subsidio non se encontra extinguido, poderase solicitar a continuación deste ao finalizar a causa que determinou a suspensión.

O reinicio suporá o dereito a percibir o subsidio por desemprego polo período que lle quedase no momento da suspensión.

O dereito á continuación nacerá a partir do remate da causa de suspensión, sempre que se solicite no prazo dos quince días seguintes.