Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Axuda a fixos descontinuos

Vde. debe cumprir, ademais dos requisitos xerais, os seguinte:

  • Os traballadores fixos descontinuos, incluídos os que realicen traballos fixos e periódicos que se repitan en datas certas, mentres manteñan esta condición non poderán obter este subsidio de maiores de 55 anos durante os períodos de actividade intermitente ou de tempada. Non obstante, poderá obter o devandito subsidio cando se extinga a súa relación laboral, sempre que reúnan os requisitos xerais do mesmo.

Nos casos de percepción do subsidio por desemprego cando se trata de traballadores fixos descontinuos:

  • Se son menores de cincuenta e cinco anos e o beneficiario acreditou, a efectos do recoñecemento do subsidio, un período de ocupación cotizada de cento oitenta ou máis días, a entidade xestora ingresará as cotizacións á seguridade social correspondentes á continxencia de xubilación durante un período de sesenta días, a partir da data en que naza o dereito ao subsidio.
  • Se son maiores de cincuenta e cinco anos, a entidade xestora ingresará as cotizacións á Seguridade Social correspondentes á continxencia de xubilación durante toda a percepción do subsidio unha vez cumprida a idade indicada.

A efectos de determinar a cotización nos supostos indicados nos apartados anteriores tomarase como base de cotización o tope mínimo de cotización vixente en cada momento.