Persoas

Anexado de documentación. Solicitude de prestación contributiva

Axuda compatibilidade tempo parcial

Documentación xeral

 • Se é beneficiario dunha prestación por desemprego de nivel contributivo e colócase a tempo parcial: Non necesita achegar documentación.
 • Se é beneficiario dunha prestación por desemprego de nivel contributivo xerada polo cesamento nun traballo a tempo parcial e colócase a tempo parcial: Non necesita achegar documentación.
 • En caso de ter cargas familiares e variase a súa situación aumentando os fillos ao seu cargo: Só será necesario acreditar aqueles fillos que non se fixeron constar en solicitudes anteriores.
  • Libro de familia ou documento equivalente en caso de estranxeiros con tradución oficial ao español.
  • Se ten fillos maiores de anos 26 discapacitados: certificado do grao de discapacidade expedido polo IMSERSO ou o órgano da Comunidade Autónoma correspondente, do Ministerio de Economía e Competitividade ou de Defensa que recoñeza a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez ou de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade, dos fillos, salvo que. sexa pensionista de incapacidade polo INSS, nese caso non necesita acreditar nada
  • Si tiene menores acogidos: resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento en el que conste el consentimiento de la Entidad Pública que en cada territorio tenga encomendada la protección de menores y la fecha de efectos del acogimiento.
  • En el caso de separación o divorcio: sentencia y/o convenio regulador de la separación.
  • En caso de hijos que no residen en España y estén trabajando:
   • Formulario E- 302 , ou
   • Certificación consular o de la embajada de España en el país de residencia, o certificación del organismo competente en ese país sobre la situación laboral de los hijos.