Persoas

Achegamento de documentación. Solicitude de prestación contributiva

Axuda compatibilidade tempo parcial

Documentación xeral

 • Se é beneficiario dunha prestación por desemprego de nivel contributivo e se coloca a tempo parcial:
  Non necesita achegar documentación.
 • Se é beneficiario dunha prestación por desemprego de nivel contributivo xerada polo cesamento nun traballo a tempo parcial e se coloca a tempo parcial:
  Non necesita achegar documentación.
 • Se ten cargas familiares e variou a súa situación aumentando os fillos ao seu cargo:
  Só será necesario acreditar aqueles fillos que non se fixesen constar en solicitudes anteriores.
  • Libro de familia ou documento equivalente, traducidos oficialmente ao español en caso de estranxeiros.
  • Se ten fillos discapacitados maiores de 26 anos: certificado do grao de minusvalidez dos fillos, expedido polo IMSERSO ou o órgano da comunidade autónoma correspondente, do Ministerio de Economía e Facenda ou de Defensa, no que se recoñeza a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade, salvo que sexan pensionistas de incapacidade polo INSS, en cuxo caso non necesita acreditar nada.
  • Se ten menores acollidos: resolución xudicial ou escrito de formalización de acollemento no que conste o consentimento da entidade pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores e a data de efectos do acollemento.
  • No caso de separación ou divorcio: sentenza e/ou convenio regulador da separación.
  • No caso de fillos que non residen en España e están traballando:
   • formulario E-302 ou
   • certificación do consulado ou da embaixada de España no país de residencia ou certificación do organismo competente nese país sobre a situación laboral dos fillos.