Persoas

Solicitude de prestación contributiva

Axuda tipo de prestación

Alta inicial

Se está en situación legal de desemprego e cotizou por desemprego un período mínimo de 360 días, dentro dos 6 anos anteriores á situación legal de desemprego ou ao momento en que cesou a obriga de cotizar.

Continuación.

Se é beneficiario dunha prestación contributiva e se suspende, poderá solicitar a súa continuación unha vez finalizada a causa de suspensión.

Opción por novo dereito

Se Vde. ten aprobado un dereito a prestación contributiva que non esgotou e se coloca realizando un traballo por conta allea igual ou superior a 360 días ininterrompidos, ou realiza traballos de duración inferior a 360 días, pero non continúa a prestación cando finaliza eses traballos, e entre eles suman 360 días ou máis, esa prestación extínguese. Non obstante, cando perde ese traballo, pode optar entre reabrir a prestación anterior, coas bases, porcentaxes e topes que tivese no seu momento e polo período que lle quedaba, ou percibir a prestación nova xerada coas últimas cotizacións.

Debe saber que se opta pola prestación anterior, as cotizacións xeradas por este último traballo non se terán en conta para o recoñecemento dun dereito posterior.

O dereito de opción pódeo exercer no momento da solicitude (se decide continuar coa prestación que tiña antes de colocarse) ou nos dez días seguintes á notificación da aprobación da nova prestación (se solicitou a alta inicial da prestación), sempre por escrito e pronunciándose expresamente pola prestación que prefira.

Se non comunica nos prazos indicados a prestación que prefire, entenderase que opta pola prestación nova xerada coas últimas cotizacións. Neste caso, a documentación que debe presentar é a mesma que se especificou para a alta inicial.

Opción de compatibilidade co traballo a tempo parcial

Se está Vde. percibindo unha prestación contributiva e se coloca nun traballo a tempo parcial, pode compatibilizalo coa prestación. Neste caso, deducirase do importe da súa prestación a parte proporcional ao tempo traballado e por cada día compatibilizado consumirase un día enteiro de prestación.

Compatibilidade con traballo por conta propia de menores de 30 anos

Mediante esta opción, Vd. pode compatibilizar a percepción da prestación contributiva por desemprego co inicio dunha actividade por conta propia, por un máximo de 270 días, ou polo tempo inferior pendente de percibir, cando se cumpra o seguinte:

  • Que sexa menor de 30 anos na data de inicio da actividade por conta propia e non teña traballadores ao seu cargo.
  • Que solicite a compatibilidade no prazo de 15 días a contar desde a data de inicio da actividade por conta propia.

Opción de compatibilidade con contrato de apoio a emprendedores

Mediante esta opción Vd. pode compatibilizar cada mes, xunto co salario, a percepción do 25% da prestación contributiva que estivese a percibir e que teña pendente de consumir no momento da contratación, se o traballo por conta allea a tempo completo realízase en virtude do contrato de traballo por tempo indefinido de apoio a emprendedores.

O dereito á compatibilidade da prestación producirá efecto desde a data de inicio da relación laboral, sempre que a solicite no prazo de quince días a contar desde a mesma. Transcorrido ese prazo non se poderá acoller á mesma.

A compatibilidade manterase exclusivamente durante a vixencia do contrato co límite máximo da duración da prestación pendente de percibir. No caso de cesamento no traballo que supoña situación legal de desemprego, poderá optar por solicitar unha nova prestación ou ben por continuar a prestación pendente de percibir. Neste suposto, considerarase, como período consumido unicamente o 25 por cento do tempo en que se compatibilizou a prestación co traballo.

Para compatibilizar, Vd. debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Que a data de inicio do contrato percibiu a prestación por desemprego contributiva durante polo menos tres meses.
  • Que ata a data de alta na Seguridade Social como consecuencia da subscrición dese contrato, foi perceptor da prestación contributiva.