Empreses

Certific@2

Enviament telemàtic de les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada previst en l'Ordre ESS/ 982 / 2013 .

Aquest servei permet realitzar a través d'Internet, per part de les empreses, la comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), amb caràcter previ a la seva efectivitat, de les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada.

En què consisteix?

Consisteix a oferir la possibilitat de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per part de les empreses i amb caràcter previ a la seva efectivitat, la informació relativa a les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada, encara que en cap cas podrà fer-se extensiva aquesta comunicació al pagament de les prestacions per desocupació que puguin derivar-se de l'aplicació de les mesures citades.

Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requereix la intervenció d'un usuari per, una vegada el fitxer ha estat creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Com funciona el servei?

Per utilitzar la aplicació Certific@ 2 , les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Serveis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conformi el definit en l'aplicació Contrat@, o de signatura electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@ 2 , es realitzen dos nivells de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, al mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica aquest i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resta de controls. Es realitzen quan el fitxer ha estat enviat al SEPE. Com a resultat d'aquest segon nivell de control, es procedirà a enviar un correu electrònic informant del resultat definitiu del procés: processament correctament o rebutjat, en aquest cas s'adjuntaran els errors detectats.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

La comunicació sobre les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Quins són els beneficis?

Es facilita a les empreses els mitjans electrònics per a la transmissió d'informació al SEPE, que suposa la simplificació de tràmits, estalvi de costos i eliminació de paper.

Enllaços d'interès

  • Per a aquelles qüestions relatives a procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes o reducció de jornada poden contactar amb la Autoritat Laboral corresponent o consultar la Guia Laboral.
  • Per a qüestions relacionades amb les obligacions, infraccions o sancions derivades de l'incompliment de l'Ordre ESS/ 982 / 2013 poden contactar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent.
Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional