informació

Avís Legal de la Seu Electrònica

Condicions generals d'ús

La Seu Electrònica https://sede.sepe.gob.es és un domini titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal, lloc a la disposició del Sistema Nacional d'Ocupació. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) és un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat, entre les competències del qual es troben les relacionades amb la promoció de l'ocupació, la formació per a l'ocupació i la protecció per desocupació. El domicili social del SEPE es troba en la Calli Comtessa de Venadito, n° 9, 28027, Madrid, amb CIF Q2819009H.

El SEPE li informa que l'accés i ús de la Seu Electrònica sede.sepe.gob.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d'ara endavant conjuntament denominats com a Seu Electrònica), així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts poguessin precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals. Tot això, amb l'objectiu de complir amb la funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes de l'establert en l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, així com la provisió de serveis relacionats amb l'ocupació, la formació, i les prestacions per desocupació.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús de la Seu Electrònica, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o dels serveis i continguts en ella inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. En aquest sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades a la Seu Electrònica.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar sense previ avís, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou la Seu Electrònica. El SEPE no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a la Seu Electrònica, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta Seu Electrònica no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Ús de la Seu Electrònica, els seus serveis i continguts.

El SEPE facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació continguda a la Seu Electrònica (textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, o qualsevol un altre), no obstant això, es prohibeix:

  • La seva reproducció, còpia, distribució, difusió, comunicació pública, transformació o modificació, tret que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès. No obstant això, es permet la còpia i distribució de pàgines sempre que se citin la font i la data en la qual s'ha realitzat la còpia, no es manipulin ni alterin els continguts i no s'utilitzi directament amb finalitats comercials. D'igual manera, el SEPE autoritza la descàrrega gratuïta dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos a la Seu Electrònica a l'efecte de la seva reproducció i distribució, tret que s'indiqui el contrari de forma expressa en el propi assetjo Seu Electrònica.
  • Qualsevol vulneració dels drets del SEPE o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
  • La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
  • Qualsevol intent d'obtenir els continguts per qualsevol mitjà diferent d'aquells que es posen a la seva disposició o dels usos habituals en Internet i en aquest cas sempre que això no ocasioni cap perjudici al SEPE.

Els textos que s'ofereixen a la Seu Electrònica tenen caràcter merament informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, hauran de consultar-se els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials.

L'accés a la Seu Electrònica, així com l'ús que pugui fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. El SEPE no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les quals hagi de sotmetre's en l'estricte exercici de les seves competències.

Els usuaris de la Seu Electrònica hauran de sotmetre's a les següents condicions:

  • Facilitar, en cas que para determinats serveis accessibles a través de la Seu Electrònica sigui necessari emplenar un formulari d'accés, informació veraç i lícita en la utilització dels serveis oferts per aquesta Seu Electrònica, reconeixent assumir tota la responsabilitat sobre la informació proporcionada. La Seu Electrònica permet la creació de comptes d'usuari per a ciutadans i empreses interessats a utilitzar determinats serveis oferts des d'aquest espai Calmi Electrònica.

L'autenticació es realitzarà per mitjà de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut dels admesos per l'Administració General de l'Estat, així com per identificadors d'usuari i contrasenyes subministrades pels Serveis Públics d'Ocupació.
En cap cas el SEPE serà responsable dels continguts aportats pels Usuaris, encara que actuarà diligentment en l'eliminació de continguts contraris a la llei, la moral i l'ordre públic, segons s'adverteixi dels mateixos.

  • Utilitzar la Seu Electrònica i els seus serveis sense contravenir el que es disposa en les presents Condicions Generals i aquelles altres Condicions Particulars que ho regulin així com la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.
  • No utilitzar la Seu Electrònica o els seus serveis amb finalitats il·lícites o que puguin ocasionar un dany al SEPE o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament dels mateixos.

Qualitat de la informació.

El SEPE es reserva el dret a realitzar canvis a la Seu Electrònica sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la Seu Electrònica o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix la Seu Electrònica s'actualitzen periòdicament, per això es recomana comprovar la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollit a la Seu Electrònica.

Disponibilitat de la informació i serveis.

El SEPE no garanteix el perfecte funcionament de la xarxa de comunicacions, mancant de responsabilitat alguna sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. El SEPE no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny de la Seu Electrònica i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, pertanyen al SEPE o entitats col·laboradores tret que s'indiqui una titularitat diferent i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial, igual que les imatges i altres continguts disponibles en el servidor del SEPE.

El seu ús, reproducció, distribució, comercialització, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, està prohibida, constituint una infracció dels drets de propietat intel·lectual del SEPE o d'aquell que sigui titular, tret que intervingui expressa autorització del SEPE. La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Seu Electrònica, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del SEPE poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin.

La llicència d'ús de qualsevol contingut de la Seu Electrònica atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de dites dretes per part del SEPE.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets del SEPE o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació o d'identificació que poguessin contenir-se en els continguts.

El SEPE respecta els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, contacti amb el SEPE si coneix la vulneració d'aquests drets en la següent adreça d'e-mail:  subdireccion.institucionaljuridica@sepe.es.

Frames

El SEPE prohíbe expresamente la realización de “Framings” o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de la Sede Electrónica.

Establiment d'enllaços o links

Enllaços a altres pàgines Calmi Electrònica.

A la Seu Electrònica s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs Calmi Electrònica de tercers (“links”), la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques, que s'han considerat d'interès per als usuaris. No obstant això, el SEPE no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la Seu Electrònica.

Enllaços des d'altres pàgines Calmi Electrònica.

No es permetrà als usuaris establir enllaços des de pàgines Calmi Electrònica d'altres portals d'Internet a qualsevol de les pàgines Calmi Electrònica del SNE, excepte acord exprés del SEPE.

Política de privadesa - Protecció de dades de caràcter personal

A través d'aquest portal (Seu Electrònica) no es recapten dades de caràcter personal sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

  • Amb la finalitat d'oferir-li millor servei i facilitar l'ús, es recullen estadístiques analitzant-se el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, i la freqüència d'ús. A aquests efectes, el Servei Públic d'Ocupació (SEPE) utilitza la informació estadística elaborada per Google Analytics.
  • A la Seu Electrònica el SEPE registra les adrecis IP d'accés.
  • El SEPE no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris,  s'utilitzen exclusivament cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica, amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari a través del lloc facilitant l'accés als serveis que s'ofereixen així com a les diferents opcions disponibles.

El portal, del que és titular el SEPE, conté enllaços a llocs Calmi Electrònica de tercers, que les seves polítiques de privadesa són alienes al SEPE, cadascun d'ells li mostrarà la seva política de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Ci-dessous, nous fournissons les informations de base sur la politique de protection des données du Service public de l'emploi de l'État.

Responsable del Tractament.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) amb domicili en Calli Comtessa de Venadito n.928027 - Madrid és el titular del present Portal Calmi Electrònica i el Responsable del Tractament de les seves Dades, en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i conforme a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals a aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que poguessin recaptar-se directament de l'interessat seran tractats de forma confidencial i quedarien incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat del SEPE.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que el SEPE duu a terme es troben disponibles al següent enllaç al registre d'activitats del Ministeri de Treball i Economia Social.

Finalitat i Legitimitat del Tractament. Terminis de Conservació de les dades personals. Cessions i Transferències Internacionals de Dades Personals.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. La finalitat correspon a cadascuna de les activitats del tractament que es troba accessible en el Registre d'Activitats de Tractament.

El tractament de les dades personals es realitza fonamentalment per al compliment d'obligacions legals per part del SEPE, o per al compliment de funcions realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, principalment, a través del Reial decret 1383/2008, de 1 de agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el marc del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà.

Pot consultar la base legal de cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el SEPE en el registre d'activitats de tractament.

Els terminis de conservació de les seves dades personals quedaran fixats depenent de la normativa aplicable al cas particular i, en tot cas, durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació administrativa.

Amb caràcter general no es produiran comunicacions de dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar-les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats en el registre d'activitats de tractament.

Exercici de Drets.

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal. En el cas de desconèixer l'òrgan responsable del tractament o si necessita realitzar consultes relatives a protecció de dades, podrà dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades a través del correu electrònic: dpd@mitramiss.es.

L'interessat podrà reclamar davant Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideri que s'han vulnerats els seus drets a la protecció de dades personals.

Les dades es recolliran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a la tramitació de les prestacions o serveis que se sol·licitin, i es conservaran durant el temps imprescindible per atendre els serveis, sobre la base de la legislació vigent, respecte a la prescripció de responsabilitats. Correspon a l'interessat l'actualització de les seves pròpies dades; el Servei Públic d'Ocupació Estatal no serà responsable de la seva inexactitud si no es comuniquen els canvis que hagin pogut produir-se.

El SEPE es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el SEPE anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.

Informació tècnica imprescindible

El SEPE recaptarà la mínima informació tècnica imprescindible per oferir un bon servei a través d'aquesta Seu Electrònica. En particular, quan l'usuari es connecta a la Seu Electrònica, el SEPE analitza exclusivament el tipus de navegador utilitzat i la seva versió, amb l'objectiu de seleccionar la fulla d'estil més adequada i que la visualització de la Seu Electrònica sigui correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu, com per exemple, per a la correcta visualització de caràcters accentuats.
Política de certificats electrònics.

Requisits.

Per poder accedir als serveis i tràmits del SEPE a través de certificat electrònic haurà d'acreditar la seva identitat i, en els casos que així es requereixi, signar electrònicament els escrits presentats. Per a aquestes finalitats, s'acceptaran els certificats digitals admesos per l'Administració General de l'Estat.

Versió Multilingüe

El present assetjo Seu Electrònica està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, de conformitat amb l'establert en l'article 3 de la Constitució Espanyola d'i 1978 els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc i el gallec.

S'adverteix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivat del procés de traducció a les mateixes.

Responsabilitats i garanties

El SEPE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, per garantir el funcionament de l'espai Calmi Electrònica, la seguretat en l'intercanvi d'informació i dades en els diferents serveis oferts, evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

El SEPE es compromet a informar prèviament a l'usuari final sobre els possibles manteniments i corts en la disponibilitat de la pàgina, a través d'avisos i notícies establerts en el propi assetjo Seu Electrònica.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la seu electrònica, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la seu electrònica o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el SEPE i l'usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.