Firma Electrónica

Plataforma Cl@ve

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà puga identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per a accedir als diferents servicis.

Cl@ve complementa els actuals sistemes d'accés mitjançant DNI-i i certificat electrònic, i oferix la possibilitat de realitzar firma en el núvol  amb certificats personals custodiats en servidors remots.

Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i firma electrònica, un sistema interoperable i horitzontal que evita a les Administracions Públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i firma, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Cl@ve permet que les aplicacions d'administració electrònica puguen definir el nivell d'assegurament en la qualitat de l'autenticació que desitgen, sobre la base de les dades que tracten i a la classificació de seguretat seguint les recomanacions de l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3 / 2010 , de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica). El ciutadà usuari dels servicis d'administració electrònica pugues aleshores triar l'identificador que desitja usar entre els disponibles per al nivell d'assegurament requerit per l'aplicació.

El sistema Cl@ve va ser aprovat per Acord del Consell de Ministres, en la seua reunió del de 19 setembre de 2014 .

Sistemes d'identificació permesos

Cl@ve contempla la utilització de sistemes d'identificació basats en claus concertades (sistemes d'usuari i contrasenya) i certificats electrònics (incloent el DNI-e).

Pel que fa a les claus concertades, Cl@ve admet dos possibilitats d'ús:

  • Cl@ve ocasional ( Cl@ve PIN ): sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedixen esporàdicament als servicis, que es correspon amb el sistema PIN 24 H de l'AEAT.
  • Cl@ve permanent ( Cl@ve Personal ): sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, però no il·limitada, orientat a usuaris habituals. Es correspon amb el sistema d'accés mitjançant usuari i contrasenya, reforçat amb claus d'un sol ús per SMS, als servicis de Seguretat Social. Este sistema serà a més el que permetrà l'accés al ciutadà a la firma en el núvol .

Per a poder utilitzar estes claus concertades i els servicis de firma en el núvol, els ciutadans hauran de registrar-se prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal necessaris.

Addicionalment, Cl@ve està preparada per a incorporar en el futur, conforme es vagen integrant en el sistema de reconeixement transfronterer d'identitats electròniques previst en la legislació europea, mecanismes d'identificació d'altres països de la Unió Europea.