Firma Electrónica

Com gestionar el seu certificat electrònic?

Quin tipus de certificats electrònics puc obtindre?

Segons el suport, els tipus de certificats que pot obtindre són bàsicament dos:

 • Certificat de programari: es tracta d'un fitxer de programari el suport físic del qual és el propi ordinador o servidor on s'instal·la.
 • Certificat de targeta: en este cas, el certificat electrònic es troba en una targeta criptogràfica. El DNI electrònic s'emmarca en esta categoria.

Com obtindre un certificat electrònic?

El procés d'obtenció d'un certificat electrònic varia en funció de l'autoritat de certificació emissora (consulte les instruccions de l'autoritat de certificació que haja triat en la seua corresponent pàgina web). Si, per exemple, desitja obtindre el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), ha de seguir estos passos:

 • Sol·licitud del certificat electrònic mitjançant la pàgina web. Polse "Certificat d'usuari" i seguisca els passos que se li indiquen. Necessitarà introduir una sèrie de dades personals. En acabar, obtindrà un codi de sol·licitud associat al seu certificat.
 • Acreditació de la identitat: amb el codi de sol·licitud obtingut en el pas anterior i la seua corresponent identificació ha de presentar-se en una oficina de registre per a formalitzar la seua petició de forma presencial.
 • Obtenció del certificat electrònic: una vegada acreditada la seua identitat en l'oficina de registre, podrà descarregar el seu certificat des de la pàgina web accedint a la pestanya de "Descàrrega del certificat". Se li requerirà el seu NIF o NIE i el codi de sol·licitud obtingut en el primer pas. Ha de tindre en compte que la sol·licitud i l'obtenció del certificat han de fer-se des del mateix ordinador i usuari.

Si volguera obtindre el seu certificat en una targeta criptogràfica, haurà de fer-se amb una i amb un lector de targetes en cas que el seu ordinador no tinga. A més, haurà d'instal·lar primer el certificat arrel de la FNMT i instal·lar el programari que haurà rebut amb la targeta. A partir d'ací, els passos que haurà de realitzar per a obtindre el certificat són els mateixos que s'han especificat més amunt amb la diferència que la sol·licitud i la descàrrega han de fer-se amb la targeta col·locada en el lector. Així mateix, per al primer pas, haurà de triar en la pàgina web "Certificat d'usuari en targeta criptogràfica" en comptes de "Certificat d'usuari".

Com instal·lar un certificat electrònic?

La instalación del certificado electrónico que hemos escogido de ejemplo, el de la FNMT, se realizará de manera automática en el ordenador o en la tarjeta al pulsar el botón de "Enviar petición" en "Descarga de certificado" (paso 3 ).

Per a comprovar que el certificat s'ha instal·lat correctament en cas de certificat de programari, pot fer-ho de la següent manera:

 • En Internet Explorer (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones de Internet / Contenido / Certificados…
 • En Firefox (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones / Avanzado / Cifrado / Ver Certificados…

Com exportar i importar un certificat electrònic?

La pròpia pàgina de la FNMT recomana a aquells que hagen instal·lat un certificat de programari fer una còpia de seguretat del certificat i de la seua corresponent clau privada. D'esta manera, podrà instal·lar-ho en altres navegadors i equips i tindre-ho guardat en cas de problemes amb l'ordinador en el qual ho va instal·lar inicialment.

Per a fer la còpia de seguretat (exportar), seguim els següents passos:

 • En Internet Explorer vaja a Ferramentes/Opcions d'Internet/Contingut/Certificats…/Personal. Polse sobre el certificat que desitja i a continuació trie "Exportar…". S'executarà l'assistent d'exportació dels certificats, que li guiarà en el procés. Seleccione l'opció "Exportar la clau privada". Si ho desitja, pot establir una contrasenya que l'assistent li sol·licitarà posteriorment quan realitze la importació del certificat. A continuació, polse a "Examinar", seleccione la ubicació en la qual desitja guardar la còpia i pose nom a l'arxiu que es generarà. Després es mostrarà un resum amb les opcions triades. Polse a "Finalitzar".
 • En Firefox vaja a Ferramentes/Opcions/Avançat/Xifrat/Veure certificats… Polse sobre el certificat que desitja i a continuació polse "Fer Còpia…". Trie el lloc on desitja guardar el certificat, una contrasenya per al suport del certificat i polse a "Acceptar".

En cas que desitjara importar el seu certificat a un altre navegador o equip, una vegada haja fet una còpia de seguretat en un dispositiu d'emmagatzematge extern, podria fer-ho de la següent manera:

 • En Internet Explorer vaja a Ferramentes/Opcions d'Internet/ Contingut/ Certificats…/Personal. Trie l'opció "Importar…". S'executarà l'assistent d'importació de certificats que li guiarà en el procés. Seleccione l'arxiu que desitja importar mitjançant el botó "Examinar". Li demanarà contrasenya (només en cas d'haver-la inclòs quan es va realitzar la còpia a importar) i marcar la clau privada com a exportable. Triem "Seleccionar automàticament el magatzem de certificats sobre la base del tipus de certificat". A continuació, es mostrarà un resum amb  les opcions triades. Polse a "Finalitzar".
 • En Firefox vaja a Ferramentes/Opcions/Avançat/Xifrat/Veure certificats… Polse sobre el certificat que desitja i a continuació polse "Importar…". Seleccione l'arxiu que desitja importar mitjançant el botó "Examinar", escriga la contrasenya de suport del certificat i polse a "Acceptar".

Com renovar el seu certificat electrònic?

El seu certificat té un període de validesa que podrà comprovar en el menú de consulta de la propietat de certificat del seu navegador. Quan la data d'expiració estiga pròxima, necessitarà posar-se en contacte amb l'autoritat de certificació emissora a través dels mitjans que esta habilite per a sol·licitar l'emissió d'un altre certificat amb un nou període de validesa.

En el cas que desitge renovar el seu certificat de la FNMT, des dels dos mesos anteriors a la caducitat pot fer-ho sense necessitat d'anar personalment a una oficina de registre. Els passos que ha de seguir són els següents:

 • Anar a la pàgina web de la FNMT i sol·licitar la renovació des del navegador on actualment té instal·lat el certificat que va a caducar.
 • Uns minuts després podrà descarregar el certificat renovat des d'esta pàgina web.

Com i per què revocar el seu certificat electrònic?

Revocar un certificat suposa cancel·lar la validesa del certificat de forma independent de l'interval de validesa del certificat.

Els motius per a revocar un certificat són variats. El més habitual és la possibilitat que haja vist compromesa la clau privada del certificat i que per tant existisca una altra persona que puga realitzar firmes en nom d'unes altres. Un altre possible motiu és que alguna dada dels continguts en el certificat deixe de ser vàlid.

Per a revocar un certificat és necessari comunicar-li-ho a l'autoritat de certificació per un dels mitjans facilitats per a açò (Internet, telefònic,…).

El procediment per a revocar el certificat de la FNMT és el següent:

 • Si el titular del certificado o su representante (sólo en caso de entidades), están en posesión del mismo, la revocación se efectuará a través de Internet.
 • Si el titular del certificat o el seu representant no disposen del mateix per extraviament, pèrdua o robatori, haurà de personar-se en una Oficina d'Acreditació per a, una vegada identificat, firmar el model de sol·licitud de revocació del certificat. Les oficines d'acreditació transmeten diàriament els registres tramitats a la FNMT perquè esta procedisca a la revocació del certificat.

Una vegada que un certificat està revocat, cap firma realitzada amb el certificat tindrà validesa legal.

Com eliminar el seu certificat electrònic?

Si desitja eliminar el seu certificat electrònic del navegador, pot fer-ho d'esta manera:

 • En Internet Explorer (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones de Internet / Contenido / Certificados… A continuación pulse sobre el certificado que desea eliminar y elija "Quitar".
 • En Firefox (puede variar según la versión) vaya a Herramientas / Opciones / Avanzado / Cifrado / Ver Certificados… A continuación, pulse sobre el certificado que desea eliminar y elija "Eliminar…".