Carta de Servizos

Carta de Servizos

As Cartas de Servizos son os instrumentos a través dos cales os Órganos, Organismos e Entes Públicos e outras Entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación. A súa orixe está vinculado a mellorar os servizos públicos, atendendo ás demandas dos cidadáns.

A Carta de Servizos do Servizo Público de Emprego Estatal contén a información sobre os servizos máis relevantes que presta o organismo e os niveis de calidade na súa prestación, reflectidos nos compromisos coa cidadanía que a Carta recolle.