Acreditación

 • Se supero o proceso de recoñecemento, expídenme:
  • Unha acreditación parcial de cada unha das UC que demostrase no proceso.
  • Un certificado de profesionalidade se demostro competencia en todas as UC da cualificación pola que optei.
 • Os meus datos transfírense a un rexistro nominal e por UC.
 • Informar os efectos das acreditacións obtidas.

  • A administración educativa validará os módulos profesionais asociados a cada UC acreditada.
  • A administración laboral eximirá os módulos formativos asociados a cada UC acreditada.

¿Quen expide a acreditación?

Administracións das Comunidades Autónomas