Cumpro os requisitos xerais?

Para participar no procedemento deberás cumprir os seguintes requisitos:

 • Nacionalidade.
  Posuír a nacionalidade española.
 • Obter o certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou o cartón de familiar de cidadán ou cidadá da Unión, ser titular dunha autorización de residencia ou, de residencia e traballo en España en vigor, nos termos establecidos na normativa española de estranxeiría e inmigración.
 • Idade.
  Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición, cando se trate de unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I e 20 anos para nivélelos II e III.
 • Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar:
  • No caso de experiencia laboral. Xustificar, polo menos 3 anos, cun mínimo de . 2000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Para as unidades de competencia de nivel I, requiriranse 2 anos de experiencia laboral cun mínimo de . 1200 horas traballadas en total.
  • No caso de formación. Xustificar, polo menos 300 horas, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Para as unidades de competencia de nivel I, requiriranse polo menos 200 horas. Nos casos nos que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar contemplen unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nos devanditos módulos.