Que podo acreditar

Podes acreditar as unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais que estean incluídas en Títulos de Formación Profesional e/ou en Certificados de Profesionalidade.

Cada unidade de competencia será a unidade mínima de acreditación