Servizos Provinciais

Perfil de contratante e información sobre adxudicacións

A. Nome oficial e enderezo da autoridade contratante:

Dirección Provincial da Jaen

B. Perfil de contratante na Plataforma estatal de contratación

C. Tipo de autoridade contratante:

Administración Pública: Administración Xeral do Estado

D. Principais actividades da autoridade contratante:

Servizos Xerais das Administracións Públicas

E. Historial de ofertas: