Persones

Sol·licitud ajuda suplementària RAI per a víctimes de violència de gènere o domèstica

Ajuda suplementària de tres mesos de Renda Activa d'Inserció per canvi de residència per víctimes de violència de gènere o domèstica

Les víctimes de violència de gènere o domèstica que per aquest motiu s'hagin vist obligades i acreditin el canvi de residència durant els 12 mesos previs a la sol·licitud d'admissió al programa de Renda Activa d'Inserció, o durant la permanència en aquest, podran percebre en un pagament únic un ajut suplementari de quantia equivalent a l'import de tres mesos de renda activa d'inserció a partir del dia següent al de la sol·licitud.

El canvi de domicili s'acredita mitjançant un certificat/informe dels Serveis Socials de l'Administració pública autonòmica o local competent, o mitjançant qualsevol altre document que demostri, de forma fefaent, que el canvi es va fer efectiu (rebuts, canvis de domiciliació de comptes o llibreta bancària, etc.).