Empreses

Normativa aplicable

Normativa aplicable

La comunicació de dades utilitzant l'aplicació Certific@2 tindra efectes identics que l'efectuada per la resta de mitjans admesos en dret.

La normativa aplicable per la qual es regeix l'ús d'aquest servei s'especifica a continuació:

 • L'Ordre TIN/790/2010, de 24 de març, regula l'enviament obligatori per les empreses del certificat d'empresa al SEPE per mitjans electrònics.
 • L'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual se suprimeix l'exempció transitòria d'enviament del certificat d'empresa prevista en l'art.. 5.1.b, de l'Ordre TIN/790/2010, per a empreses amb menys de 10 treballadors.
 • L'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Serveis Públics d'Ocupació s'estableix en l'article 7 del Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre, que regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seves còpies bàsiques als Serveis Públics d'Ocupació i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella, i en els articles 4,5,6,7 i 11 de l'Ordre TAS 770/2003, de 14 de març, que desenvolupa el citat Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre.
 • La gestió de les dades de períodes d'activitat per a la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació es regula en l'article 13.5 del Reial decret 625/1985, de 2 de abril.
 • L'obligació d'acompanyar el certificat d'empresa a la sol·licitud de prestació per desocupació es regula en l'article 21.5 del Reial decret 625/1985, de 2 de abril, que desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 de agost, de protecció per desocupació, amb les modificacions introduïdes pel Reial decret 200/2006, de 17 de febrer.
 • La comunicació de les dades del certificat d'empresa aquesta prevista en els articles 21.5 i 27 del Reial decret 625/1985, de 2 de abril, i en 298 el d) del text refós de la Llei General de Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre.
 • El rebut de presentació es regeix per l'article 6.3 del Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l'Administració General de l'Estat, l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals i el règim de les oficines de registre.
 • Ordre TAS/3261/2006, de 19 de octubre, per la qual es regula la comunicació del contingut del certificat d'empresa i d'altres dades relatives als períodes d'activitat laboral dels treballadors i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella, en desenvolupament del Reial decret 625/1985, de 2 de abril.
 • Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre, que regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seves còpies bàsiques als Serveis Públics d'Ocupació i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella, i en els articles 4,5,6,7 i 11 de l'Ordre TAS 770/2003, de 14 de març, que desenvolupa el citat Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre.
 • Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat, amb les modificacions introduïdes pel Reial decret 209/2003, de 21 de febrer.
 • Reial decret 1483/2012, de 29 de octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, a l'apartat un de la seva disposició final segona, dona nova redacció a l'article 22 del Reial decret 625/1985, de 2 de abril, pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 de agost, de protecció per desocupació.
 • Ordre ESS/982/2013, de 20 de maig, per la qual es regula el contingut i el procediment de remissió de la comunicació que han d'efectuar els ocupadors a l'Entitat Gestora de les prestacions per desocupació en els procediments d'acomiadament col·lectiu, i de suspensió de contractes i reducció de jornada.