Empreses

Funcionament de l'aplicació Certific@2

Accés

Per utilitzar l'aplicació Certific@2, les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Serveis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conformi el definit en l'aplicació Contrat@, o de signatura electrònica expedida per alguna de  les  autoritats de certificació.

Disponibilitat

La comunicació de dades del certificat d'empresa i de períodes d'activitat laboral de treballadors fixos discontinus i Expedients de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada pot realitzar-se durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. L'aplicació es regeix per la data i hora oficial espanyola corresponent a la península, Ceuta, Melilla i l'arxipèlag balear que figura en l'adreça electrònica d'accés.

Confirmació

L'aplicació informàtica emet un missatge de confirmació de la recepció, en el qual consten les dades proporcionades, la data i l'hora de la recepció i una clau d'identificació de la transmissió.

El missatge de confirmació, que pot imprimir-se i arxivar-se, té valor de rebut de presentació segons la normativa vigent.

S'adverteix l'usuari que si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o de deficiència de transmissió és perquè no s'ha produït la recepció.

La recepció en l'aplicació Certific@2 de dades diferents de les previstes no produirà cap efecte i les dades es tindran per no presentades, la qual cosa es comunicarà a l'emissor.

Terminis

A l'efecte de còmput dels terminis, seran considerats dies inhàbils només els així declarats per a tot el territori nacional al calendari anual de dies inhàbils publicat per l'Administració General de l'Estat.

La transmissió de dades rebudes en un dia inhàbil s'entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. En el seient de l'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en les quals es va produir efectivament la recepció, constant com a data i hora d'entrada efectives les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.

Comunicació de Períodes d'Activitat

Les persones usuàries de l'aplicació Certific@2 han de comunicar les dades d'activitat laboral del mes o mesos anteriors. La comunicació de períodes d'activitat es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia del treballador.

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada respecte als períodes d'activitat laboral dels treballadors fixos discontinus o als afectats per un Expedient de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada, permetrà la gestió per part de l'entitat gestora de la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació de dites treballadores.

Certificat d'empresa

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada suposarà l'exempció del treballador o de la treballadora de l'obligació d'acompanyar el certificat d'empresa a la seva sol·licitud de prestació per desocupació.

Emmagatzematge de la informació

S'incorporen a una base de dades totes les dades rebudes a través de l'aplicació Certific@2.

La sol·licitud d'informació per les persones treballadores o els seus representants sobre aquestes dades o la seva inexistència serà atesa pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altes de treballadors afectats per Ets

Consisteix a oferir la possibilitat de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a qualsevol empresa que tingués accés a Internet, les altes inicials en prestació de tots aquells treballadors afectats per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball conseqüència d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.

Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requereix la intervenció d'un usuari per, una vegada el fitxer ha estat creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Per a la generació d'aquest fitxer XML, existeix un assistent dins de l'aplicació Certific@2.

Transmissió prèvia de dades sobre acomiadaments col·lectius, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada, prevista en l'Ordre ESS/982/2013

En les comunicacions d'aquest servei es contempla la possibilitat de poder realitzar enviaments  de tipus alta inicial, i enviaments de tipus variació de dades, en els quals es pot completar o modificar la informació remesa en l'alta inicial.