Empreses

Impartició d'accions formatives mitjançant Teleformació

Aquest és el punt d'accés perquè les entitats de formació acreditades emplenin electrònicament i presentin a través del registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal qualsevol d'aquests tràmits:

  • La sol·licitud d'autorització per impartir, en la modalitat de teleformació, una acció formativa de certificat de professionalitat amb finançament privat.
  • La comunicació d'inici de les accions formatives de certificats de professionalitat ja autoritzades.

Si després d'obtenir autorització per impartir mitjançant teleformació una acció formativa de certificat de professionalitat, canvien les condicions referents als tutors-formadors que les imparteixen o al mòdul de formació pràctica en centres de treball, aquest també serà el punt d'accés per sol·licitar, d'entre les següents, l'autorització complementària necessària per al desenvolupament d'aquesta acció formativa ja autoritzada:

  • La sol·licitud d'autorització de simultaneïtat del mòdul de formació pràctica en centres de treball.
  • La sol·licitud d'autorització d'ampliació del termini d'inici del mòdul de formació pràctica en centres de treball.
  • La sol·licitud d'autorització d'equivalència d'experiència professional a experiència docent.
  • La sol·licitud d'autorització d'ampliació del nombre màxim de tutors-formadors.

Aquí també podeu consultar en línia l'estat en què es troba cada tràmit.

Per emplenar cada sol·licitud d'autorització o la comunicació d'inici, accediu a l'aplicació que correspongui a través de l'enllaç que se situa al final d'aquesta pàgina i, a continuació, identifiqueu-vos amb el certificat digital personal, el DNI electrònic o la credencial Cl@ve. No us identifiqueu fins que no us ho demanin.

Empleneu cada apartat del tràmit triat de la manera més completa i exacta possible. Cada apartat està format per una pantalla. El pas d'una pantalla a l'altra emmagatzemarà la informació introduïda. D'aquesta manera, es pot interrompre l'emplenament i reprendre'l en un altre moment, ja que es conserven en un esborrany les dades ja aportades.

Quan se us demani acreditar la informació que heu fet constar en una sol·licitud o en la comunicació d'inici, haureu de digitalitzar i adjuntar els documents justificatius que s'indiquin.

No s'admetran les sol·licituds o la comunicació d'inici que es presentin sense estar acompanyades de la documentació probatòria que se sol·liciti en cada cas. Quan es permeti substituir la presentació del document justificatiu per una declaració responsable del sol·licitant, la documentació que acrediti la realitat de les dades que contingui aquesta declaració s'haurà de registrar al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Per fer la comunicació d'inici caldrà utilitzar el servei web de seguiment implementat per l'entitat de formació acreditada, el qual serà invocat pels sistemes del Servei Públic d'Ocupació Estatal per validar que la informació relativa a l'acció formativa l'inici de la qual es pretén comunicar s'ajusta a la que es va autoritzar a través de la sol·licitud corresponent i és coherent respecte del model de seguiment especificat a l'annex II de la Resolució de 26 de maig de 2014, del Servei Públic d'Ocupació Estatal (disponible també als documents model de dades per al seguiment d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació i definició del servei web de seguiment d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació (WSDL), publicats a la seva pàgina web).

L'emplenament de la informació que s'ha de consignar a la comunicació d'inici es fa de manera automatitzada pràcticament en la seva totalitat. És a dir, no cal introduir-la manualment, sinó que s'extreu del servei web de l'entitat de formació acreditada, la qual l'ha d'haver registrat prèviament, i es completa aportant la documentació justificativa del seu contingut.

Quan hàgiu acabat d'emplenar les sol·licituds o la comunicació d'inici, signeu-les i tramiteu-les de manera electrònica. Una vegada enviades, no es pot modificar la informació consignada. Si voleu, podeu desar una còpia o imprimir-la si feu clic sobre les opcions corresponents.

Si les sol·licituds d'autorització presentades no compleixen els requisits exigits, es notificarà a l'adreça habilitada a aquest efecte perquè, en el termini màxim de deu dies, el sol·licitant esmeni les faltes o adjunti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa, s'entendrà que ha desistit de la seva petició, segons el que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada presentada a través del registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal, la comunicació d'inici marca el començament de les actuacions de seguiment de la formació regulades a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, i a l'article 18 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener.