Empreses

Acreditació en teleformació

Aquest és el punt d'accés per tramitar, de manera electrònica, la sol·licitud d'acreditació de centres de formació per impartir, en modalitat de teleformació, formació de certificats de professionalitat en el marc de la formació professional per a l'ocupació.

  • Sol·licitud d'acreditació. Empleneu la sol·licitud i presenteu-la de manera telemàtica al Registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Consulta de les sol·licituds presentades. Consulteu en línia l'estat en què es troba la sol·licitud tramitada davant el Registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Per fer la sol·licitud, accediu a l'aplicació i identifiqueu-vos mitjançant un certificat digital en vigor proporcionat per una autoritat reconeguda. No us identifiqueu fins que no us ho demanin.

Empleneu cada apartat de la sol·licitud o comunicació de la manera més completa i exacta possible. Cada apartat està format per una pantalla. El pas d'una pantalla a l'altra emmagatzemarà la informació introduïda. D'aquesta manera, es pot interrompre l'emplenament i reprendre'l en un altre moment, ja que es conserven en un esborrany les dades ja aportades. En acabar d'emplenar-la, signeu-la i tramiteu-la de manera electrònica. Una vegada enviada la sol·licitud o comunicació, no es pot modificar la informació consignada. Si voleu, podeu desar una còpia o imprimir-la si feu clic sobre les opcions corresponents.

Heu d'acreditar la informació que feu constar en la sol·licitud amb documents probatoris del seu contingut. Cada document justificatiu ha d'estar digitalitzat i inclòs en arxius per tipus de documentació:

Entitat jurídica titular i persona signant de la sol·licitud:

  • Targeta d'identificació fiscal
  • Escriptura d'apoderament

Centres de formació on es faran les sessions presencials (tutories i avaluació final):

  • Document de propietat (escriptures) o de legitimació d'ús del centre (cessió, contracte de lloguer d'instal·lacions, conveni, d'altres)

Certificats de professionalitat que s'impartiran en modalitat de teleformació:

  • Projecte formatiu
  • Guia de l'alumne
  • Guia del tutor-formador

En el tràmit d'acreditació se us requerirà tenir disponible el servei web de seguiment d'accions formatives, el qual haureu d'identificar mitjançant una adreça d'Internet (URL). El Servei Públic d'Ocupació Estatal utilitzarà aquest servei per dur a terme el control de la formació impartida en cada plataforma de teleformació, la qual haurà de disposar del seu propi URL de seguiment de les accions formatives que s'hi imparteixin i a què s'assignarà, si s'estima la sol·licitud presentada, un codi de centre distintiu. Podeu trobar informació per al desenvolupament d'aquest servei de seguiment a www.sepe.es

No s'admetran les sol·licituds que es presentin sense estar acompanyades de tota aquesta documentació. En els casos en què es permeti la substitució de la presentació de determinats documents justificatius per una declaració responsable del sol·licitant, la documentació que acrediti la realitat de les dades que contingui aquesta declaració s'haurà de registrar al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits exigits, es notificarà a l'adreça habilitada a aquest efecte perquè, en el termini màxim de deu dies, el centre esmeni les faltes o adjunti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa, s'entendrà que ha desistit de la seva petició, segons el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.