Empreses

Sol·licitud d'autorització d'inici de l'activitat formativa dels contractes per a la formació i l'aprenentatge

"El servei públic d'ocupació competent autoritzarà l'activitat formativa del contracte per a la formació i l'aprenentatge abans que comenci" (article 16.7 del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, i article 6 de l'Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre).

Aquesta aplicació permet sol·licitar davant el servei públic d'ocupació corresponent l'autorització d'inici de l'activitat formativa dels contractes per a la formació i l'aprenentatge.

Mitjançant aquesta aplicació es podrà sol·licitar i registrar electrònicament l'autorització dels contractes el lloc de treball dels quals estigui ubicat en una comunitat autònoma que hagi subscrit el conveni de col·laboració per a la utilització del Registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal. En tot cas, les empreses que contractin a Ceuta o Melilla.

A la pantalla d'inici de la sol·licitud s'informa sobre les comunitats autònomes que han signat el conveni. Si la vostra comunitat autònoma no figura a la relació, us haureu de posar en contacte amb el servei públic d'ocupació de la comunitat corresponent per tal de fer la sol·licitud.

Instruccions

Per fer la sol·licitud, empleneu cada apartat del formulari de la manera més completa i exacta possible. Cada apartat està format per una pantalla. El pas d'una pantalla a l'altra emmagatzemarà la informació introduïda. D'aquesta manera, es pot interrompre l'emplenament i reprendre'l en un altre moment, ja que es conserven les dades ja aportades. Quan hàgiu acabat d'emplenar la sol·licitud, deseu-la i envieu-la. Una vegada enviada la sol·licitud, no es pot modificar la informació consignada. Deseu-ne una còpia o imprimiu-la prement les opcions corresponents. S'ha d'emplenar i presentar una sol·licitud per cada contracte per a la formació i l'aprenentatge que es formalitzi l'activitat formativa del qual es dirigeixi a l'obtenció d'un:

El sol·licitant de l'autorització d'inici haurà de tenir un certificat electrònic o DNI electrònic.

Abans d'emplenar la sol·licitud, cal tenir en compte els aspectes següents:

  • L'activitat formativa es durà a terme en centres o empreses degudament autoritzats o acreditats per les administracions educatives o laborals. Cercador de centres.
  • L'activitat formativa estarà relacionada amb l'activitat laboral exercida en el lloc de treball o ocupació objecte del contracte. Cercador de certificats de professionalitat relacionats amb les ocupacions.
  • La persona treballadora haurà de complir els requisits d'accés establerts en la normativa corresponent per cursar els ensenyaments d'aquesta activitat formativa.
  • La formació es bonificarà quan condueixi a l'obtenció de títols de formació professional, certificats de professionalitat i certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable.
  • En el desenvolupament de l'activitat formativa, s'adjuntarà una planificació general d'aquesta activitat (vegeu el model).
  • En el supòsit que la formació es desenvolupi conjuntament entre centre i empresa en alguna de les modalitats establertes en l'article 3.1 del RD 1529/2012, de 8 de novembre, s'adjuntarà un document en què s'especifiqui la col·laboració entre l'empresa i el centre.

Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits exigits, es notificarà per tal que en el termini de deu dies hàbils el sol·licitant esmeni els errors o adjunti els documents preceptius, amb indicació del fet que si no ho fa, es donarà per desistida la seva petició, segons el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La sol·licitud es resoldrà en el termini màxim d'un mes des de la data d'entrada al Registre. La no-resolució en aquest termini legitima els interessats per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, d'acord amb el que disposa l'article 16.9 del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Per a qualsevol consulta sobre aquesta aplicació, us podeu adreçar al servei públic d'ocupació corresponent.

FEDER