Empreses

Normativa aplicable

La normativa aplicable per la qual es regeix aquest servei, s'especifica a continuació:

  • RD 1 / 2013 de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.
  • RD 364 / 2005 de 8 de abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva de les persones treballadores amb discapacitat.
  • ORDRE de 24 de juliol de 2000 , per la qual es regula el procediment administratiu referent a les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del d'en 2 100 favor de persones treballadores amb discapacitat en empreses d'o 50 més persones treballadores, regulades pel Reial decret 27 / 2000 , de 14 de gener.
  • Llei 39 / 2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques..