Què puc acreditar

Pots acreditar les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que estiguen incloses en Títols de Formació Professional i/o en Certificats de Professionalitat.

Cada unitat de competència serà la unitat mínima d'acreditació