Servicis Provincials

Perfil de contractant Almería

A. Denominació oficial i direcció del poder adjudicador:

Direcció Provincial d'Almeria

B. Perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Estado

C. Tipus de poder adjudicador:

Administració Pública - Administració General de l'Estat

D. Principals activitats del poder adjudicador:

Servicis Generals de les Administracions Públiques

I. Històric de licitacions :