Carta de Servicis

Les Cartes de Servicis són els instruments a través dels quals els Òrgans, Organismes i Ens Públics i altres Entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els servicis que tenen encomanats, sobre els drets que els assistixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seua prestació. El seu origen està vinculat a millorar els servicis públics, atenent a les demandes dels ciutadans.

La Carta de Servicis del Servici Públic d'Ocupació Estatal conté la informació sobre els servicis més rellevants que presta l'organisme i els nivells de qualitat en la seua prestació, reflectits en els compromisos amb la ciutadania que la Carta arreplega.