Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació per a treballadors eventuals del SEASS. Pas 1 de 14

Alta Inicial

Amb caràcter general per accedir al subsidi agrícola el sol·licitant ha de complir els següents requisits:

 • Ser treballador per compte d'altri de caràcter eventual inscrit en el Cens del Sistema Especial per a treballadors per compte d'altri Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social (SEASS) i en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 • Tenir el domicili en alguna localitat d'Andalusia o de Extremadura .
 • Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput anual superin la quantia del salari mínim interprofessional vigent, excloses les pagues extraordinàries, i, si escau, de rendes de la unitat familiar que superin el límit legal establert en funció del nombre de membres.
 • Trobar-se aturat i inscrit com a demandant d'ocupació.
 • Tenir cobert en el SEASS o en l'antic REASS un mínim de 35 jornades reals cotitzades en 12 els mesos anteriors a la situació de desocupació, o un mínim de 20 jornades si ha estat perceptor de l'Ocupació Comunitària l'any 1 . 983 o perceptor del subsidi l'any immediatament anterior.
 • No haber cumplido la edad mínima que permita obtener una pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no acredite cotizaciones suficientes para acceder a dicha pensión.
 • Estar al corrent en el pagament de la cotització al Sistema Especial per a treballadors per compte d'altri Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, pels períodes d'inactivitat en els quals correspon al treballador l'obligació de cotitzar i d'ingressar la cotització, en els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la sol·licitud, o durant el període en el qual existeix obligació de cotitzar al SEASS o a l'antic REASS si aquest és inferior a dotze mesos.
 • Si el sol·licitant i/o el seu cònjuge, són propietaris, arrendataris, parcers o titulars per concepte anàleg d'explotacions agropecuàries, les rendes obtingudes de les explotacions, l'any anterior a la sol·licitud, no podran superar la quantia del salari mínim interprofessional vigent excloses les pagues extraordinàries.
 • Tenir extingit el subsidi agrícola o l'antic subsidi REASS anterior i haver transcorregut almenys un any des del seu naixement.
 • Haver estat beneficiari del subsidi agrícola o de l'antic subsidi REASS en algun moment durant els tres anys naturals immediatament anteriors a la data de sol·licitud del mateix i haver transcorregut almenys 12 mesos des de l'inici de l'últim subsidi percebut.
 • No ser beneficiari de prestacions de pagament periòdic de la Seguretat Social incompatibles amb el treball o la quantia del qual sigui superior al Salari Mínim Interprofessional vigent, en còmput anual, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • No estar realitzant un treball per compte d'altri a temps complet o un treball per compte propi.

El termini de presentació de la sol·licitud del subsidi és 15 de dies següents a la situació de desocupació o, si escau, explicats a partir de que hagin transcorreguts 12 mesos, almenys, des del naixement de l'anterior dret a aquest subsidi, en un altre cas es consumiran dies.

Si vostè té 52 anys complerts i reuneix els requisits per accedir al subsidi agrícola especial per a majors d'anys, 52 haurà de sol·licitar aquest amb caràcter prioritari. ayuda