Persones

Treballador autònom soci de societat mercantil

Els treballadors autònoms que sol·licitin el pagament únic per constituir una societat o incorporar-se a una de ja constituïda i de la qual tinguin el control efectiu hauran de justificar documentalment que la quantitat percebuda es destina a l'aportació social, a les despeses de constitució i posada en funcionament de l'entitat, així com al pagament de les taxes i els tributs, i fins al 15% de l'import de la prestació al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a exercir.

Si no es compleix aquest requisit, es considerarà que el cobrament és indegut i s'haurà de reintegrar l'import.