Persones

Ajut Soci treballador de societat laboral

Els treballadors que sol·licitin el pagament únic per constituir una societat o incorporar-se a una de ja constituïda hauran de justificar documentalment que la quantitat percebuda es destina a l'aportació social obligatòria i, addicionalment, a les despeses de constitució i posada en funcionament de l'entitat, així com al pagament de les taxes i els tributs, i fins al 15% de l'import de la prestació al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a exercir, si s'ha destinat la prestació a aquests serveis.