Persones

Treballador autònom amb discapacitat

Els treballadors que s'estableixin com a autònoms hauran de justificar documentalment que la quantitat percebuda es destina a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat. Si no es compleix aquest requisit, es considerarà que el cobrament és indegut i s'haurà de reintegrar l'import.

Al treballador autònom que pretengui iniciar una activitat professional per compte propi i acrediti tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% rebrà l'import corresponent a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat amb el límit de l'import total de prestació pendent de percebre.

Té la consideració de treballador amb discapacitat el que tingui reconeguda per l'IMSERSO o l'òrgan de la comunitat autònoma corresponent, o mitjançant resolució de l'INSS, del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.