Persones

Treballador autònom

Els treballadors que s'estableixin com a autònoms hauran de justificar documentalment que la quantitat percebuda es destina a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat i l'import destinat al pagament de les taxes i tributs i al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre amb el límit, en aquest cas, del 15 per cent de la prestació capitalitzada.

En cas contrari, suposarà el cobrament indegut de la mateixa i procedirà el seu reintegrament.