Persones

Ajut Abonament de l'import de la prestació contributiva i subvenció de l'import de les quotes de cotització a la Seguretat Social

Si el treballador està interessat a percebre en un sol pagament l'abonament de la prestació i la subvenció de quotes de la Seguretat Social, ha de fer la sol·licitud de totes dues en el mateix acte.

Aquesta modalitat va dirigida als beneficiaris de prestacions quan pretenguin incorporar-se, de manera estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals ja creades o constituir-les o quan aquests beneficiaris pretenguin constituir-se com a treballadors autònoms o a través d'una societat mercantil de la qual tinguin el control efectiu (o que el tindran), amb els límits establerts legalment.

Si s'opta per l'abonament en un únic pagament del valor actual de l'import de la prestació contributiva, l'entitat gestora podrà abonar als beneficiaris de prestacions d'atur de nivell contributiu fins al 100% del valor actual de l'import d'aquesta prestació per iniciar un treball per compte propi de manera autònoma o per a l'aportació de capital d'una societat mercantil de la qual tinguin el control efectiu (o que el tindran) i en la qual exerceixin una activitat professional.

Si no s'obté la quantia total de la prestació en un sol pagament per finançar la inversió inicial, es pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant fins a completar el 100% per finançar el cost de les quotes de la Seguretat Social durant el desenvolupament de l'activitat com a treballador autònom. En aquest cas, cada mes es rebrà una quantitat fixa equivalent a l'import de les quotes ingressades com a treballador per compte propi del règim especial de treballadors autònoms, de treballadors del mar o del règim agrari de la Seguretat Social durant el primer mes des de l'inici de l'activitat.