Persones

Ajuda Subvenció de les quotes de cotització a la Seguretat Social

Aquesta modalitat suposa abonar mensualment l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu, per subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social, als beneficiaris de prestacions quan pretenguin incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals ja creades o constituir-les, o quan aquests beneficiaris pretenguin constituir-se com a treballadors autònoms. En aquest supòsit:

  1. La cuantía de la subvención a abonar será fija y corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social al inicio de la actividad subvencionada, calculada en días completos de prestación.
  2. L'abonament es realitzarà mensualment per l'Entitat Gestora al treballador, prèvia comprovació que es manté d'alta en l'activitat subvencionada, fins a esgotar la quantia de la prestació per desocupació.